Volontär

Kodaktiviteterna är en mötesplats där barn får möta ideellt engagerade volontärer för att väcka nyfikenhet och öka intresset för programmering, samt för att bredda bilden av vem som kan programmera och vad du kan skapa med kod.

Våra kodaktiviteter vänder sig till barn i åk 4–6, utan eller med begränsad kunskap om Scratch och programmering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning både bland deltagare och volontärer. 

Kodaktiviteter är helt kostnadsfria och deltagare som inte har möjlighet att delta hemifrån erbjuds, på de orter där samarbete med en lokal partner finns, möjlighet att delta från en utav våra partners där de får låna dator och på vissa platser även hörlurar. Syftet med kodaktiviteten är att alla barn ska få möjligheten att prova på och få en förståelse för vad programmering är.

Varför har vi kodaktiviteter?

I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster. Det är också en förutsättning för att kunna få jobb eftersom framtidens arbetsmarknad och behov kommer att kräva digital kompetens.

Under våra kodaktiviteter ska alla känna sig välkomna och vi försöker efter bästa förmåga att möta alla barn med olika förkunskaper, intressen och behov. Vi hjälps åt för att skapa en demokratisk mötesplats där alla barn blir sedda och får komma till tals. 

Kodcentrums vision är att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande.

Kodcentrums mission är att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.

Kodaktiviteternas mål

För att tydliggöra vårt syfte har vi tagit fram fyra pedagogiska mål för kodaktiviteter samt konkreta exempel på hur dessa kan uppfyllas. Kodaktiviteternas mål är inspirerade av de ”fyra P:n” som Mitch Resnick från MIT Lifelong Kindergarten Group, som skapat Scratch, lyfter fram för barns kreativa lärande: Play, Passion, Peers, Project

Kodaktiviteter ska öka deltagarnas:

1. Intresse för programmering och digitalt skapande genom att visa vad som är möjligt att skapa med kod

Detta gör vi genom att i kodstugan visa en bred representation av exempel på vem som kan programmera och vad du kan skapa med kod. På Kodboken.se har vi uppgifter för att skapa interaktiva berättelser, spel, program, musik etc. Ni volontärer får gärna visa egna hobby- eller jobbrelaterade projekt, eller andra exempel på hur programmering kan användas inom vitt skilda områden. 

Kodstugan ska vara rolig att komma till och handla om ett lekfullt utforskande av programmering, med fokus på kreativt skapande och problemlösning. Här är processen viktigare än resultatet och det är barnens intressen och idéer som ska styra innehållet. Vi vill undvika ett prestationsinriktat lärande och det finns inget krav på att klara av så många uppgifter som möjligt.

2. Förståelse och grundläggande kunskap om programmering och att vår digitala omvärld är uppbyggd av kod

I kodstugan har vi analoga och digitala övningar samt presentationer som tillsammans ger en introduktion till programmering och grundläggande koncept inom kodning: algoritm, sekvens, repetition/loop, villkor.

Presentationen som finns till första tillfället tar upp att digital teknik är uppbyggd av kod skapad av människor, det är inte något magiskt eller naturligt skapat. Det är viktigt att poängtera att allt som är programmerat innebär möjligheter och begränsningar för användaren, något som enkelt kan exemplifieras med spel.

3. Förmåga att använda minst ett verktyg för programmering

I kodstugan lär vi barnen programmeringsverktyget Scratch och eventuellt något annat verktyg/programmeringsspråk, främst blockbaserat för att ge en introduktion med låga trösklar. Ni volontärer får gärna visa exempel på andra programmeringsspråk, verktyg och hårdvara som kan programmeras. 

Vi vill även visa barnen att programmering inte bara handlar om kodning utan är en process för problemlösning, med olika metoder som ni volontärerna kan berätta om från ert yrkesliv.

4. Självförtroende och förmåga att lösa problem och skapa egna projekt med programmering

Kodstugan är en mötesplats där barn och volontärer tillsammans utforskar programmering och digitalt skapande, lär av varandra och löser problem tillsammans. Vi lär barnen om problemlösning och felsökning genom våra analoga och digitala övningar. Vi visar att det är viktigt att våga "misslyckas" och att ha tålamod nog att ta sig vidare för att lära sig nytt, samt att det oftast finns flera olika möjliga lösningar på en utmaning och inte bara ett rätt och fel svar.

Vi vill att volontärer och barn får ett bra samspel i kodstugan och känna sig trygga att ställa frågor så väl som att samarbeta kring problemlösning och felsökning. Därför använder vi oss av lekar och gruppövningar, som gör att ni lär känna varandra och gör saker tillsammans. 

Fokus för kodstugan ska vara på barnens egna idéer och hur de kan gå från idé till prototyp i Scratch. Vi uppmuntrar till lekfullt utforskande och att testa sig fram, ställa frågor och samarbeta för att tillsammans hitta på egna lösningar.