GDPR

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med denna integritetspolicy är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Kodcentrum (802477-2777), Norrsken House, Fack 44, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i de tjänster vi erbjuder. Du hittar information om hur du kontaktar oss under punkt 11.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du anmäler dig som volontär till något av våra verksamhetsområden

  • När du anmäler ditt barn/ dina elever, som deltagare till en kodstuga, ett barnhack eller annan typ av event som arrangeras av Kodcentrum, sparas dina och ditt barns personuppgifter

  • När du anmäler ditt deltagande i Lärarkodstugan eller annan fortbildande aktivitet för lärare och pedagoger

  • När du registrerar dig för prenumeration av vårt nyhetsbrev Koda med barn

  • När du registrerar dig som medlem hos Kodcentrum

  • När du ansöker om en ledig tjänst/ praktikplats

Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, kön och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress. När du deltar i någon av våra aktiviteter fotograferar vi för att dokumentera våra verksamheter. Genom att använda bilder och videos från våra verksamheter får vi möjlighet att visa vad vi gör i våra Kodstugor, på barnhack och lärarevents så att vi kan nå ut till fler personer med vårt material.

När en person ansöker om att bli volontär, en ledig tjänst eller praktikplats hos Kodcentrum samlar vi in information om sökandens meriter. För volontärer behöver vi även ett utdrag ur belastningsregistret i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll för personer som ska arbeta med barn. Vi sparar inte polisregisterutdraget efter det att vi tagit emot det och noterat att det ej förekommer några oegentligheter.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra intressen. Efter 18 månader anonymiserar vi dina personuppgifter helt.

Vad använder vi uppgifterna till?

När du anmäler dig som deltagare på någon av våra aktiviteter eller som volontär registrerar vi dina personuppgifter i ett register. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att kontakta dig i samband med aktiviteten samt för att föra relevant statistik. Vi kan komma att kontakta dig per telefon, sms eller mejl.

Personuppgifter så som fotografier kan komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, rapportering och utveckling av Kodcentrums verksamhet. Detta kan ske både digitalt och i tryckt material. Fotografier från våra aktiviteter kan även komma att användas av tredje part, partner eller media, för att informera om Kodcentrums verksamhet i digitala eller tryckta medier. Inför våra aktiviteter samlar vi alltid in ett fototillstånd där du som förälder eller deltagare har möjlighet att godkänna eller avböja fotografering. Fotografier kan komma att användas upp till 18 månader efter att de tagits.

När du sökt en ledig tjänst/ praktikplats använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 

Kodcentrum kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Kodcentrum kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för föreningen, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Kodcentrums som ansvarar för behandlingen.

Kodcentrum strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av exempelvis en IT-leverantör så som Google Drive, One Drive, Dropbox och Mailchimp. Kodcentrum vidtar tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Barns personuppgifter

Vi samlar in nödvändiga personuppgifter från barn under 18 års om de skall delta i någon av Kodcentrums aktiviteter. Anmälan till en aktivitet kräver barnets namn, kön och skola samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare. Vi ber aldrig om kontaktuppgifter direkt till barnet och vår avsikt är att all kontakt sker genom ansvarig målsman. Kodcentrum rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

Länkar till externa webbplatser

Kodcentrums webbplatser, kodcentrum.se och kodboken.se innehåller länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Kodcentrum. Vi ansvarar inte för behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Kodcentrum att publicera den justerade integritetspolicyn på kodcentrum.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Kodcentrum genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan vi komma att kontakta dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på kodcentrum.se.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Kodcentrum ger du din tillåtelse till att Kodcentrum registrerar och lagrar personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Kodcentrum att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Kodcentrum använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Kodcentrum kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vår verksamhet och ditt deltagande i verksamheten skall fungera.

I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 18 månader. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut eller arkiveras då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Kodcentrum kommer på eget eller på berörd persons initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta vårt personuppgiftsombud. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att klicka på ”avregistrera dig” i nyhetsbrev som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Kodcentrum behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. För att begära ett registerutdrag formuläret som du hittar här.

Kontaktinformation till Kodcentrum

Har du frågor om Kodcentrums behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på: personuppgiftsombud@kodcentrum.se

Säkerhet

Kodcentrum har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Kodcentrum kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur Kodcentrum använder kakor och liknande finns publicerad på kodcentrum.se